शालेय शिक्षण विभागाचे महत्वाचे शासन निर्णय

अनुक्रमांक शासन निर्णय दिनांक (MM/DD/YYYY) विभाग
शासन निर्णय विषय
डाऊनलोड
1
08/10/2001 प्राथिमिक / माध्यमिक शाळेत पालक शिक्षक संघाची स्थापना मार्गदर्शक तत्वे Download
2
05/10/2010 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 राज्यात लागू करण्याबाबत. Download
3
06/11/2010 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 शाळा प्रवेश Download
4
06/14/2010 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत सर्व प्राथमिक शिक्षकांनी प्रशिक्षित होण्याबाबत Download
5
06/16/2010 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम 2009 इ. 1 ली ते 8 वी तील अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याबाबत व त्यांची संपादणूक पातळी वाढविण्याबाब. Download
6
06/17/2010 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम 2009 शाळा व्यवस्थापन समिती Download
7
06/18/2010 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 सर्व शाळांमधील इयत्ता व तुकडयानिहाय पटसंख्या व त्यावर आधारिक शिक्षक प्रवर्गातील पदांची निश्चिती. Download
8
07/15/2010 कायम विनाअनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शैक्षणिक शुल्क व इतर शुल्क निश्चित करणेबाबत. Download
9
06/19/2010 शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूदीनुसार अनधिकृत शाळेविरुध्द कारवाई करण्याबाबत. Download
10
08/20/2010 सन 2010-11 च्या शैक्षणिक वर्षापासून इ. 1 ली ते 8 वी साठी (प्राथमिक स्तर) सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपध्दती लागू करण्याबाबत. Download
11
02/04/2011 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेष पुरविणेबाबत. Download
12
03/01/2011 बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत बालकांना शेजारशाळा उपलब्ध करुन देणे. Download
13
03/01/2011 शैक्षणिक वर्षामधील कामाचे किमान दिवस, शिक्षणाचे तास व शिक्षकांसाठी प्रत्येक आठवडयाला किमान तास निश्चित करणे. Download
14
03/01/2011 बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत शैक्षणिक (ॲकेडेमिक) प्राधिकारी घोषित करणे. Download
15
03/01/2011 केंद्र शासनाचा बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत प्राथमिक शाळेतील बालकांना शारिरीक / मानसिक त्रास याबाबत स्पष्टीकरणात्मक आदेश देण्याबाबत. Download
16
03/25/2011 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेष पुरविणेबाबत. Download
17
04/29/2011 RTE शैक्षणिक वर्षामधील कामाचे किमान दिवस, शिक्षणाचे तास व शिक्षकांसाठीप्रत्येक आठवड्याला किमान तास निश्चित करणे. Download
18
10/11/2011 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – ब Download
19
12/07/2011 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापकाची अतिरिक्त पदे मंजूर करण्याबाबत. Download
20
04/21/2012 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्यवे देणगी शुल्क घेण्यास प्रतिबंध. Download
21
05/24/2012 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ Download
22
06/14/2012 राज्यातील बृहत आराखडा निश्चित करण्याबाबत ग्रमीण भागातील मराठी माध्यमाच्या नवीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना परवानगी देण्याकरीता. Download
23
08/22/2012 शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतूदीनुसार अनधिकृत शाळांविरूध्द कारवाई करण्याबाबत. Download
24
01/07/2013 ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम. Download
25
01/28/2013 सन 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून एका शाळेला एकच कोड क्रमांक देण्याबाबत. Download
26
02/13/2013 प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या व स्तर (इ.1ली ते 8वी) (Elementary Cycle) मध्ये सुधारणा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 प्रमाणे. Download
27
02/13/2013 प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ.1ली ते 8वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अहाता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 प्रमाणे Download
28
03/06/2013 प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. 1ली ते 8वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 प्रमाणे Download
29
03/15/2013 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ Download
30
03/19/2013 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना करणे. Download
31
03/28/2013 शाळा बाहय मुलांना नियमित शाळेत दाखल करणे आणि उपस्थिती टिकवून ठेवणे यासाठीच्या उपाययोजना, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 प्रमाणे. Download
32
04/18/2013 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 यातील तरतूदीनुसार शाळा मान्यता रद्द करतांना (Do recognition) घ्यावयाची कार्यवाही. Download
33
05/03/2013 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009, दर्जेदार शिक्षणासाठी शाळा बाहय प्रयोजनासाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा नियुक्तीच्या मुळ शाळेत वर्ग करण्याबाबत. Download
34
05/22/2013 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009, दर्जेदार शिक्षणासाठी शाळा बाहय प्रयोजनासाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा नियुक्तीच्या मुळ शाळेत वर्ग करण्याबाबत. Download
35
05/27/2013 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009, देहविक्री करणाऱ्या महिला व तृतीयपंथी यांच्या मुलांना शाळेमधील प्रवेश देण्याबाबत. Download
36
06/04/2013 नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 25 टक्के विद्यार्थी कोटा प्रवेशांतर्गत शाळांना करावयाची प्रतिपूर्ती. Download
37
06/07/2013 शाळा प्रवेशोत्सव याचे आयोजन करण्याबाबत.. Download
38
06/17/2013 नवीन खाजगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सुरु करण्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची तपासणी, छाननी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती व राज्यस्तरीय समिती यांची पुनर्रचना करण्याबा Download
39
06/19/2013 राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इ. 1 जी ते 5 वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व इ. 6वी ते 8वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरुपात इंग्रजी भाषेतून शिकविण्यास परवानगी Download
40
06/29/2013 शाळांमध्ये मुलभूत सुविधाबाबतचे निकष ठरविणेबाबत. Download
41
07/31/2013 राज्यातील खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतराबाबत. Download
42
08/20/2013 प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क43 अधिनियम 2009 प्रमाणे. Download
43
08/23/2013 ‘’शिक्षक पात्रता परीक्षा’’ ची कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम ,2009 अंतर्गत सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. 1 ली ते 8 वी सर्व व्यवस्थापन, सर्व मंडळे, Download
44
09/04/2013 सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामामधील जबाबदाऱ्या निश्चित करणे. Download
45
09/04/2013 सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामांची गुणवत्ता तपासणी अभियांत्रिकी महाविदयालय / तंत्र निकेतन या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत करणेबाबत. Download
46
10/31/2013 राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणारी इयत्ता 1 ली ते 4 थी तील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप योजना बंद करण्याबाबत. Download
47
12/13/2013 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करण्याबाबत. Download
48
11/18/2013 शिक्षण संचालकांच्या 8 पदांपैकी एका पदाचे रुपांतर ‘आयुक्त शिक्षण’ म्हणून करण्याबाबत. Download
49
12/31/2013 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 राज्यातील सर्व शाळांसाठी (इ. 1 ली ते 12 वी ) पर्यंत स्थानिक प्राधिकरण व सक्षम प्राधिकारी घोषित करणे व त्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याबाबत. Download
50
01/27/2014 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करण्याबाबत. Download
51
01/29/2014 राज्यातील शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन प्रशिक्षण धोरण.. Download
52
04/21/2014 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 चे कलम 32 नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievances Redressal Mechanism) गठीत करणेबाबत. Download
53
05/02/2014 आयुक्त (शिक्षण) या पदाच्या कर्तव्य अधिकार व जबाबदाऱ्यांबाबत. Download
54
05/15/2014 महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिध्द केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. Download
55
07/16/2014 शिक्षण हकक कायदयानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील 25% प्रवेशित बालकांचे प्राथमिक शिक्षणाचे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीबाबत. Download
56
07/16/2014 शिक्षण हक्क कायदयानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील 25% प्रवेशित बालकांचे प्राथमिक शिक्षणाचे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत. Download
57
08/20/2014 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये Download
58
08/21/2014 शिक्षण हक्क कायदयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्याबाबत. Download
59
08/21/2014 सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत गट / शहर साधन केंद्रे (BRC/URC) शैक्षणिक कामकाजासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेशी संलग्न करणेबाबत. Download
60
09/09/2014 “ शिक्षक पात्रता परीक्षा” ची कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ.1 ली ते 8 वी सर्व व्यवस्थापन, सर्व मंडळे, स Download
61
11/28/2014 राज्यातील अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबत कार्यपध्दती Download
62
01/21/2015 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित 25% जागांवरील प्रवेशासाठी प्रथम प्रवेश स्तर (Entry Level Point) निकष ठरविणेबाबत. Download
63
01/21/2015 शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत. Download
64
01/21/2015 शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत. Download
65
01/23/2015 शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत. Download
66
03/13/2015 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विदयार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25 % जागांवर प्रवेशित विदयार्थ्यांच्या सन 2012-2013 व सन 2013-2014 या वर्षाच्या Download
67
03/24/2015 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने इयत्ता 5वी व 8वी चे वर्ग सुरू करणेबाबत. Download
68
03/24/2015 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिमय, 2009 अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने इयत्ता 5वी व 8वी चे वर्ग सूरु करणेबाबत. Download
69
04/30/2015 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित 25% जागांवरील प्रवेशासाठी प्रथम प्रवेश पातळी स्तर (Entry Level Point) निकष ठरविणेबाबत. Download
70
04/21/2015 शालेय विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड देण्यासाठी अभियान Download
71
04/21/2015 शालेय विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड देण्यासाठी अभियान Download
72
04/21/2015 नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी सन 2015-16 मध्ये शाळांची निवड करण्याबाबत. Download
73
04/23/2015 शिक्षण हक्क कायदयानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील 25% प्रवेशित बालकांचे प्राथमिक शिक्षणाचे सन 2014-15 या वर्षासाठीचे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीचे दर निश्चित करण्याबाबत. Download
74
04/30/2015 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित 25% जागांवरील प्रवेशासाठी प्रथम प्रवेश पातळी स्तर (Entry Level Point) निकष ठरविणेबाबत. Download
75
05/06/2015 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा पुरविणे बाबत. Download
76
05/20/2015 राज्यातील शाळाबाह्य बालकांचे एक दिवशीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण. Download
77
01/21/2015 RTE शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित 25% जागांवरील प्रवेशासाठी प्रथम प्रवेश स्तर (Entry Level Point) निकष ठरविणेबाबत. Download
78
06/22/2015 प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष सन 2015-16 पासून अंमलबजावणी करणेबाबत. Download
79
07/02/2015 पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परिक्षा इयत्ता 4थी ऐवजी 5वी व माध्यमिक शळा निष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 7 ऐवजी 8वी मध्ये आयोजित करणे आणि “पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजने” चे नामाभिघान “उच्च् Download
80
07/02/2015 पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 4थी ऐवजी 5वी व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 7 ऐवजी 8वी मध्ये आयोजित करणे आणि “पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजने” चे नामाभिधान “उच्च Download
81
07/03/2015 शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी या सर्वांची माहिती सरल (SARAL – Systematic Administrative Reforms for Achieving learning by Students) या संगणक प्रणालीद्वारे भरून घेण्याबाबत. Download
82
04/16/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत् वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सन 2014-15 या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काची Download
83
06/04/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 नुसार उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अतिथी निदेशकांचे (Guest Instructor) पथक (Penel) तयार करणेबाबत. Download
84
06/06/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी वितरीत Download
85
03/10/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 मधील तरतूदीनूसार राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांना सन 2014-15 Download
86
02/15/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अन्वये विद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत. Download
87
04/16/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सन 2014-15 या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काच Download
88
02/18/2016 नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) Download
89
03/18/2016 शाळेतील विद्यार्थ्यांना ने आण करणाऱ्या वाहतूक बसबाबत मार्गदर्शक सूचना. Download
90
06/06/2016 प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र – विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी वाढविणेबाबत उपाययोजना Download
91
03/23/2016 गुणवत्ता वाढीतून लोक सहभागाकडे “समृध्द शाळा” (Social Acceptance for Money and Other Resource Donations by Society) Download
92
04/25/2016 राज्यातील शिक्षण विभागातील प्रमुख संस्थांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत. Download
93
05/27/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरू करणे, वर्ग जोडण Download
94
04/28/2016 विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना. Download
95
02/29/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सल्लागार परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत. Download
96
03/30/2016 शाळांची मानके व मूल्यमापनाकरिता “शाळा सिध्दी” या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात. Download
97
05/30/2016 शिक्षण हक्क कायदयानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील 25% प्रवेशित बालकांचे प्राथमिक शिक्षणाचे सन 2015-16 या वर्षासाठीचे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीचे दर निश्चित करण्याबाबत. Download
98
03/31/2016 सन 2015-16 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. Download
99
06/06/2016 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी निधी व Download
100
08/21/2013 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार Download
101
10/05/2013 महाराष्ट्र स्वंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापन व विनियम) अधिनियम, 2012 अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे, तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी सन 2013-14 या शैक्षणिक वर्षाकरिता परव Download
102
04/08/2011 खाजगी व्यवस्थापनामार्फत स्वयंअर्थसहाय्यीत तत्वावर शाळा परवानगी देण्याबाबत अधिनियम तयार करणे. Download
103
06/25/2014 महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापन व विनियम) अधिनियम, 2012 अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे, तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी 2013-14 या शैक्षणिक वर्षाकरिता परवान Download
104
01/19/2013 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – ब Download
105
07/02/2013 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार Download
106
00/00/2010 Manual On Financial Management and Procurement Download
107
08/23/2010 भारत का राजपत्र भाग II-खण्ड 4 Download
108
08/02/2011 भारत का राजपत्र भाग II-खण्ड 4 Download
109
04/05/2010 भारत का राजपत्र भाग II-खण्ड 3 – उप-खण्ड (ii) Download
110
06/10/2011 NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION Download
111
04/28/2003 NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION Download
112
11/23/2010 Guidelines under section 35(1) of the Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009 regarding procedure for admission in schools under section 13(1) and section 12(1) (c) of the RTE Act Download
113
12/13/2002 भारत का राजपत्र भाग II खण्ड 1 Download
114
02/14/2012 Advisory on implementation of Sections 31 and 32 of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 Download
115
03/24/2014 Revision of SSA norms. Download
116
08/27/2009 भारत का राजपत्र भाग II – खण्ड 1 Download
117
02/16/2010 भारत का राजपत्र भाग II – खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) Download
118
07/25/2012 भारत का राजपत्र भाग II – खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) Download
119
11/23/2010 Guidelines under section 35(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 regarding its applicability to Minority Institution – reg. Download
120
01/20/2006 The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 Download
121
06/20/2012 भारत का राजपत्र भाग II – खण्ड 1 Download
122
12/12/2012 भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली 110116 Download
123
04/16/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सन 2014-15 या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काच Download
124
06/04/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 नुसार उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अतिथी निदेशकांचे (Guest Instructor) पथक (Panel) तयार करणेबाबत. Download
125
06/06/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी निधी व Download
126
03/10/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 मधील तरतूदीनूसार राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांना सन 2014-15 Download
127
02/15/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अन्वये विद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत. Download
128
04/16/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सन 2014-15 या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काच Download
129
02/18/2016 नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) Download
130
03/18/2016 RTE शाळेतील विद्यार्थ्यांनाने आण करणाऱ्या वाहतूक बसबाबत मार्गदर्शक सूचना Download
131
06/06/2016 Quality प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र – विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी वाढविणेबाबत उपाययोजना Download
132
03/23/2016 Quality गुणवत्ता वाढीतून लोक सहभागाकडे “समृध्द शाळा” (Social Acceptance for Money and Other Resource Donations by Society) Download
133
04/25/2016 Administration राज्यातील शिक्षण विभागातील प्रमुख संस्थांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत. Download
134
03/24/2014 Administration Revision of SSA norms Download
135
08/27/2009 Administration भारत का राजपत्र भाग II – खण्ड 1 Download
136
04/16/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सन 2014-15 या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काच Download
137
04/16/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सन 2014-15 या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काच Download
138
06/06/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी निधी व Download
139
03/10/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 मधील तरतूदीनूसार राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांना सन 2014-15 Download
140
02/15/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अन्वये विद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत. Download
141
04/16/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सन 2014-15 या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काच Download
142
02/18/2016 नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) Download
143
03/18/2016 RTE शाळेतील विद्यार्थ्यांनाने आण करणाऱ्या वाहतूक बसबाबत मार्गदर्शक सूचना Download
144
06/06/2016 SMC प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र – विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी वाढविणेबाबत उपाययोजना Download
145
03/23/2016 Quality गुणवत्ता वाढीतून लोक सहभागाकडे “समृध्द शाळा” (Social Acceptance for Money and Other Resource Donations by Society) Download
146
04/25/2016 RTE राज्यातील शिक्षण विभागातील प्रमुख संस्थांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत. Download
147
05/27/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरू करणे, वर्ग जोडणे Download
148
04/28/2016 RTE विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना. Download
149
02/29/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सल्लाार परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत. Download
150
03/30/2016 Quality शाळांची मानके व मूल्यमापनाकरिता “शाळा सिध्दी” या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात Download
151
05/30/2016 RTE शिक्षण हक्क कायदयानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील 25% प्रवेशित बालकांचे प्राथमिक शिक्षणाचे सन 2015-16 या वर्षासाठीचे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीचे दर निश्चित करण्याबाबत. Download
152
03/31/2016 Account सन 2015-16 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. Download
153
06/06/2016 RTE बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी निधी व Download
154
11/05/2016 OOSC स्थलांतरित होणाऱ्या व शाळेत अनियमित राहणाऱ्या मुलांना शाळेत नियमित करण्याबाबत. Download
155
11/05/2016 RTE विभागासाठी दिलेले KRA उद्दिष्टये. Download
156
05/05/2018 Administration राज्यातील 13 आंतरराष्ट्रीय ओजस शाळांना मान्यता देणेबाबत Download
157
00/00/0000 India – Third Elementary Education Project (Sarva Shiksha Abhiyan - III) Download
158
00/00/0000 The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009 Download
159
00/00/0000 The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009 Download

Copyright © 2017 All Rights Reserved by Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad, Mumbai
Website Designed & Developed by MIS Section MPSP,Mumbai
Email:-mpspmah@gmail.com Phone:022-23636314