सन २०१६-१७ युडायस नुसार शाळाची यादी

अनुक्रमाक जिल्हा तालुका केंद्र गाव युडायस क्रमाक शाळेचे नाव पिन कोड शाळेचे व्यवस्थापण शाळेचे प्रकार