TECHNO SEVY TEACHERS BLOG NAME LIST

Sr District Name Teacher Name Blog Name/Link Name
1 Sindhudurg Tushar Pawar http://educationalmaharashtra.blogspot.com/
2 Ahmadnagar Suresh Bharti http://dnyanvahak.blogspot.com/
2 Satara Prdeep Kumbhar https://pradipkumbhar.blogspot.com/

Copyright © 2017 All Rights Reserved by Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad, Mumbai
Website Designed & Developed by MIS Section MPSP,Mumbai
Email:-mpspmah@gmail.com Phone:022-23636314