वर्षनिहाय लोकसहभाग/लोकप्रतिनिधीकडून किती रुपयाचे साहित्य
अथवा निधी शाळेला प्राप्त झाला आहे. (PPP/CSR)