समग्र शिक्षा अंतर्गत क्रीडा व शारीरिक शिक्षण या उपक्रमासाठी
शाळांना आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देणेकरीता शाळास्तरावर
उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या तपशीलाबाबत.2019-20

सूचना :- मैदानाचे आकारमान (Standard Norms) प्रमाणे नसल्यास मैदान उपलब्ध नाही असे नमूद करावे.
खेळाचे नाव मैदान उपलब्ध आहे / नाही खांब उपलब्ध आहेत / नाहीत
A) बॉस्केटबॉल खेळासाठी आहे   नाही आहे   नाही
B) हॉलीबॉल खेळासाठी आहे   नाही आहे   नाही
C) बॅडमिंटन खेळासाठी आहे   नाही आहे   नाही
D) खो-खो खेळासाठी आहे   नाही आहे   नाही