सन २०१८-१९ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान (Composite School Grant)
प्राप्त निधी व झालेल्या दि.३१ मार्च, २०१९ पर्यंत झालेल्या खर्चाचा तपशील