सन 2020-21मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान (Composite School Grant)
प्राप्त निधी व झालेल्या दि.31 मार्च, 2021 पर्यंत झालेल्या खर्चाचा तपशील