सन २०१८-१९ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शाळेला मिळालेला
अनुदानाचा तपशील दि . ३१/०३/२०१९ पर्यंत