School Cover Under Twinning Partnership Programme
Entry 2018-19 and 2019-20
For PGI Indicator Calculation

पुढील कोणकोणत्या उपरोक्त शाळांनी एकमेकांना सहकार्य केले आहे ?
A) क्रिडांगणचा समाईक वापर   B) संगणक कक्षाचा सामाईक वापर   C) ग्रंथालयाचा सामाईक वापर   D) प्रयोगशाळेचा सामाईक वापर  E) सांस्कृतिक सभागृहाचा सामाईक वापर   F) तज्ज्ञ शिक्षक मार्गदर्शन   G) विद्यार्थी अदलाबदल   H) शिष्यवृत्ती / स्पर्धा परीक्षा   I) बेस्ट प्रॅक्टिसेस चे आदान प्रदान   J) शैक्षणिक साहित्याची देवाण-घेवाण   K) सहशालेय उपक्रमांचे एकत्रित आयोजन   L) सामाजिक प्रश्नांवर समस्या निराकरणासाठी एकत्रित सहभाग   M) शिक्षक व्यावसायिक विकास एकत्रित कार्यशाळा / बैठक   N) शाळा स्तरीय एकत्रित प्रशिक्षण   O) शाळा विकास आराखडा विकसन   P) समाज सहभाग मिळविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न   Q) विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित उपक्रम   R) शाळाबाहय व वयानुरुप प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे एकत्रित शिक्षण   S) उपस्थितीसाठी उपक्रम   T) विदयार्थी सक्षमीकरण   U)आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एकत्रित प्रशिक्षण   V) इतर